«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», Παρέμβαση ΙΙI

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Εξέλιξη παραγωγής και ανάλυσης Liraglutide (victoza) και Semaglutide
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:Liraglutide & Semaglutide
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ: 2.000.000€
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείςΈρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας(ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: CBL PATRAS SA

 

Σύντομη Περιγραφή του Έργου

Η CBL Patras SA υλοποιεί Ερευνητικό Έργο με τίτλο «Εξέλιξη παραγωγής και ανάλυσης Liraglutide (victoza) και Semaglutide» στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση φαρμακευτικής αγοράς για την κατηγορία GLP-1φαρμακευτικών προϊόντων, το πεδίο εφαρμογής του έργου αυτού είναι να αναπτυχθούν μέθοδοι σύνθεσης βιομηχανικής κλίμακας (industrial scale synthesis), με βάση την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίαςπνευματική ιδιοκτησία (IP) της CBL για την κατάρτιση των αντίστοιχων DMF (Liraglutide&Semaglutide) για την υποστήριξη της παγκόσμιας αγοράς. Οι φάκελοι φαρμάκων (DrugMasterFiles) των αντιδιαβητικών πεπτιδίων GLP-1 Liraglutide (Victoza) και Semaglutide θα προετοιμαστούν για κατάθεση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων (EMA) ή / και στην Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Οι φάκελοι φαρμάκων θα περιέχουν την απαραίτητη ανάπτυξη επικυρωμένων αναλυτικών μεθόδων και μεθόδων παρασκευής, μελέτες σταθερότητας και μελέτες αναγκαστικής αποικοδόμησης. Η παραγωγή θαπεράσει σε φάση scale-up και τρεις παρτίδες επικύρωσης θα παραχθούν στην κλίμακα των 3 kg για το Liraglutide (σύνολο 9 kg) και σε κλίμακα 3 kg για το Semaglutide (σύνολο 9 kg).

Σκοπός του όλου project είναι να παραχθούν τα παραπάνω πεπτίδια και να διατεθούν στην παγκόσμια αγορά. Λαμβάνοντας υπόψιν τον μεγάλο όγκο της ζήτησης καθώς και την ικανοποιητική τιμή στην αγορά γίνεται εμφανές ότι το έργο πέραν της μεγάλης επιστημονικής του αξίας έχει ιδιαίτερα υψηλό οικονομικό ενδιαφέρον για την εταιρεία καθώς επίσης και υψηλή συνεισφορά στην εθνική οικονομία.

 
Europe & Middle East

+30.2610.647600
+30.2610.647316
cblpatras@cblpatras.gr

North America & Japan

303.317.3516
service@cblbiopharma.com